Ngoại Tộc Xâm Nhập

Ngoại Tộc Xâm Nhập

Người chơi đạt Lv 100 sẽ mở Ngoại Tộc Xâm Nhập.

Công PB có xác suất co kích hoạt Ngoại Tộc Xâm Nhập.

Mỗi lần công cần tiêu hao “Chinh Thảo Lệnh” . Mỗi ngày 10 Chinh Thảo Lệnh, 0h làm mới, dung hết có thể tiêu vàng để mua, giá thay đổi tuỳ theo lượt mua trong ngày.

Mỗi lần công được nhận Công Tích và chiến công, Chiến công dung để đổi các nguyện liệu phụ ma trong shop cống hiến.

Thưởng Công Tích

Mỗi lần công ngoại tộc được nhận Công tích tương ứng với HP sát thương gây ra. Tiến độ công tích mỗi ngày chia thành nhiều mốc, điểm Công tích tương ứng cũng khác nhau, sau khi hoàn thành được nhận thưởng, 0h hang ngày cài lại tiến độ Công tích.

Shop chiến công

Được dung chiến công để mua vật phẩm phụ ma trong Shop. Mỗi vật phẩm phụ ma đều giới hạn lượt mua mỗi ngày 5h sang hôm sau tự động làm mới.

 

Tags: