Tìm kiếm di tích

Tìm kiếm di tích

Người chơi đạt cấp 100 có thể tham gia vào hoạt động “Tìm Kiếm Di Tích” trong chức năng Thí Luyện.

Tìm Kiếm Di Tích có xác suất gặp các sự kiện tìm kiếm , bao gồm: Tặc Khấu Di Tích, Hồn Danh Tướng, Cường Thủ và Rương Di Tích,…, hoàn thành sự kiện tìm kiếm được nhận thưởng. Người chơi cũng có thể dung Vàng để bỏ qua lượt tìm kiếm.

Mỗi lần tìm kiếm Di Tích cần tiêu hao 1 lần tìm kiếm , mỗi ngày người chơi có 20 lượt tìm kiếm miễn phí, làm mới vào 5:00 sáng ngày hôm sau. Sau khi dung hết lượt, người chơi có thể tiêu vàng mua them lượt, giá thay đổi theo lượt mua trong ngày.

Mỗi lần hoàn thành sự kiện tìm kiếm được nhận Chân Khí Đan, Công Huân và điểm tiến độ, còn có xác suất được nhận mảnh binh khí. Điểm tiến độ mà người chơi được nhận khi tìm kiếm ngày đạt mức nhất định sẽ mở Rương tìm kiếm.

Kho báu di tích: Công Huân dung để đổi binh khí sử dụng mọi lúc trong shop ” Kho báu di tích ”. Khi tổng tiến độ tìm kiếm của người chơi đạt đủ điều kiện sẽ được lĩnh thưởng thành tích, chỉ giới hạn 1 lần.

     

Tags: