Hoá Thần Tướng

Tính năng Hoá Thần Tướng

Người chơi đạt lv 100 mở tính năng thức tỉnh, tướng 6 sao và nâng cấp +4 trở lên mới được thức tỉnh.

Thức tỉnh tướng cần 3 điều kiện: Nâng cấp +10. Kích hoạt binh khí và đủ bát mạch.

Tăng thuộc tính được nhận sau khi thức tỉnh tướng, nâng cấp hình ảnh, nâng cấp danh xưng và nâng cấp kỹ năng.

Binh khí chuyên dụng

Mỗi tướng 6 sao đều có binh khí chuyên dụng tướng ứng(Binh khí chuyên dụng của mỗi bộ phận tướng là như nhau), kích hoạt binh khí cần có đủ mảnh binh khí tương ứng.

Sau khi kích hoạt binh khí chuyên dụng tang thuộc tính được nhận. Mảnh binh khí chuyên dụng có thể nhận qua cách chơi ” Tìm kiếm di tích” để nhận, cũng sẽ mở trong sự kiện vận hành.

Bát mạch

Tổng có 6 loại Kinh Mạch, Chia thành 6 loại thuộc tính công/thủ, Công v.lý và công Phép/thủ phép. Chiến Kỵ, Hổ Tướng và Mưu Sỹ có 4 loại kinh mạch, Võ lương và cổ vũ có 3 loại kinh mạch.

Kinh mạch ban đầu là bậc 0 Cấp 0, nuốt chân khí đan, tinh luyện đan, linh khí đan để nhận Exp từ đó tang cấp. Mỗi lần kinh mạch tang 1 cấp sẽ tang thuộc tính được nhận tương ứng, kinh mạch mỗi lần tang 10 cấp sẽ tự động tang 1 bậc, sau khi tang bậc thì cấp kinh mạch sẽ quay về 0, và cứ như vậy tiếp tục, cho đến khi tang đến bậc 6. Mỗi lần tang bậc kinh mạch sẽ tang thuộc tính HP được nhận.

Chân khí đan (tinh luyện đan, linh khí đan) thông quan cách chơi “Tìm kiếm di tích” để nhận. 

Tags: