Chuỗi Sự Kiện Siêu Ưu Đãi Mừng Update Phiên Bản Mới

Chuỗi Sự Kiện Siêu Ưu Đãi Mừng Update Phiên Bản Mới

 

Tích nạp nhận vàng Siêu ưu đãi

 

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

1.Tích nạp đạt 150 vàng: Vàng x100, Quân công x5000, Bạc x10.000 + Chân khí đan x10 + Hồn Mã Siêu x1

2.Tích nạp đạt 1000 vàng: Vàng x300, Quân công x15.000, Bạc x30.000 + Chân khí đan x15 + Hồn Mã Siêu x2

3.Tích nạp đạt 2000 vàng: Vàng x500, Quân công x20.000, Bạc x100.000 + Chân khí đan x25 + Hồn Mã Siêu x3

4.Tích nạp đạt 5000 vàng: Vàng x2.000, Quân công x30.000, Bạc x200.000 + Chân khí đan x45 + Tinh Khí đan x5 + Hồn Mã Siêu

x3

5. Tích nạp đạt 10000 vàng: Vàng x3000, Quân công x40.000, Bạc x300.000 + Chân khí đan x45 + Tinh Khí đan x10 + Hồn Mã

Siêu x4

6. Tích nạp đạt 20000 vàng: Vàng x5.000, Quân công x50.000, Bạc x500.000 + Chân khí đan x55 + Tinh Khí đan x15 + Hồn Mã

Siêu x4

7. Tích nạp đạt 35000 vàng: Vàng x9.000, Quân công x60.000, Bạc x600.000 + Chân khí đan x80 + Tinh Khí đan x25 + Hồn Mã

Siêu x5

8. Tích nạp đạt 55000 vàng: Vàng x13.000, Quân công x70.000, Bạc x700.000 + Linh Khí đan x2 + Tinh Khí đan x35 + Hồn Mã Siêu

x6

9. Tích nạp đạt 65000 vàng: Vàng x23.000, Quân công x80.000, Bạc x800.000 + Linh Khí đan x5 + Tinh Khí đan x50 +Hồn Mã Siêu

x7

10. Tích nạp đạt: 70000 vàng: Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo x1 + Tú nữ Phan Kim liên x1

 

Thần tướng thời hạn

 

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia Event "Thần tướng thời hạn" có cơ hội nhận được thần tướng dũng mãnh.

- Top 1: Đan chúc phúc*80 + Son*300 + chiến hồn level 11*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x2 + Hiên Viên Kiếm x1

- Top 2:Đan chúc phúc*60 + Son*200 + chiến hồn level 10*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x2

- Top 3:Đan chúc phúc*40 + Son*150 + chiến hồn level 9*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x1

-  Top 4-10:Đan chúc phúc*20 + Son*100 + chiến hồn level 8*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x1

- Top 11-20:Đan chúc phúc*10 + Son*50 + chiến hồn level 7*2

- Top 21-30:Đan chúc phúc*10 + Son*40 + chiến hồn level 6*2

- Top 31-50:Đan chúc phúc*10 + Son*30 + chiến hồn level 6*1

 

Nạp đơn giá nhận hồn

Thời gian: 00h00 ngày 10/07/2017đến 23h59 ngày 10/07/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia. Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 2 lần.

- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Mưu Đặng Ngải x4

- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Mưu Đặng Ngải x5

- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Mưu Đặng Ngải x6

- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Mưu Đặng Ngải x7

 

Nạp đơn giá nhận hồn

Thời gian: 00h00 ngày 11/07/2017 đến 23h59 ngày 11/07/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia. Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 2 lần.

- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Hằng Nga x4

- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Hằng Nga x5

- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Hằng Nga x6

- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Hằng Nga x7

 

Quà ưu đãi

 

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận 600 vàng

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận 1300 vàng

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận 1600 vàng

Nạp đơn giá: 1800 vàng nhận 2100 vàng

 

Tích nạp nhận Thần Đan 

Thời gian: 00h00 ngày 13/07/2017 đến 23h59 ngày 14/07/2017

Phạm Vi: S1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

Tích nạp 100 vàng:Rương bạc*1 + Chìa bạc*1 + Thiên Mệnh Đan*5

Tích nạp 500 vàng:Rương vàng*2 + Chìa vàng*2 + Thiên Mệnh Đan*10 + Hồn Thần Triệu Vân x1

Tích nạp 1000 vàng:Bạc 50.000 + Thằng cấp đan 30 + Thiên Mệnh Đan*15 + Hồn Thần Triệu Vân x1

Tích nạp 2000 vàng:Bạc 70.000 + Thằng cấp đan 50 + Thiên Mệnh Đan*25 + Hồn Thần Triệu Vân x2

Tích nạp 4000 vàng:Bạc 100.000 + Thằng cấp đan 70 + Thiên Mệnh Đan*30 + Hồn Thần Triệu Vân x3

Tích nạp 8000 vàng:Bạc 200.000 + Thằng cấp đan 100 + Thiên Mệnh Đan*35 + Hồn Thần Triệu Vân x3

Tích nạp 15000 vàng:Bạc 300.000 + Thằng cấp đan 130 + Thiên Mệnh Đan*40 + Hồn Thần Triệu Vân x4

Tích nạp 25000 vàng:Bạc 400.000 + Thằng cấp đan 160 + Thiên Mệnh Đan*55 + Hồn Thần Triệu Vân x5

Tích nạp 35000 vàng:Bạc 500.000 + Thằng cấp đan 200 + Thiên Mệnh Đan*80 + Hồn Thần Triệu Vân x5

Tích nạp 45000 vàng:Bạc 700.000 + Thằng cấp đan 250 + Thiên Mệnh Đan*100 + Hồn Thần Triệu Vân x6

Tích nạp 55000 vàng:Bạc 800.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*110 + Trương Tinh Thái x1

Tích nạp 70000 vàng:Bạc 900.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*120 + Hòa Thị Bích x1

 

Tích tiêu luyện đồ 

Thời gian: 00h00 ngày 13/07/2017 đến 23h59 ngày 14/07/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

- Tích tiêu 150 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5

- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 3000 + Hồn Trương Xuân Hoa x1

- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 6000 + Hồn Trương Xuân Hoa x2

- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 10000 + Hồn Trương Xuân Hoa x2

- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 15000 + Hồn Trương Xuân Hoa x3

- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 30000 + Hồn Trương Xuân Hoa x3

- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 40000 + Hồn Trương Xuân Hoa x4

- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 50000 + Hồn Trương Xuân Hoa x5

- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 60000 + Bảo vật exp đỏ x1

- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 80000 + Bảo vật exp đỏ x2

 

Nạp đơn giá nhận Thần Tướng

Thời gian: 00h00 ngày 13/07/2017 đến 23h59 ngày 13/06/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận Hồn Ngạo Khương Duy x4

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận Hồn Ngạo Khương Duy x5

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận Hồn Ngạo Khương Duy x6

Nạp đơn giá: 3000 vàng nhận Hồn Ngạo Khương Duy x7

 

Nạp đơn giá nhận Thần Tướng

Thời gian: 00h00 ngày 14/07/2017 đến 23h59 ngày 14/06/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận Hồn Vương Dị x4

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận Hồn Vương Dị x5

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận Hồn Vương Dị x6

Nạp đơn giá: 3000 vàng nhận Hồn Vương Dị x7

 

Tích nạp nhận Chúc Phúc

Thời gian: 00h00 ngày 15/07/2017đến 23h59 ngày 16/07/2017

Phạm Vi: S1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

- Tích nạp 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Chúc phúc đan x 5

- Tích nạp 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Chúc phúc đan x 10 + Hồn Thần Triệu Vân x1

- Tích nạp 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 15 + Chúc phúc đan x 15 + Hồn Thần Triệu Vân x1

- Tích nạp 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 25 + Hồn Thần Triệu Vân x2

- Tích nạp 4000 vàng: Quân công 5000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 40 + Hồn Thần Triệu Vân x3

- Tích nạp 8000 vàng: Quân công 10000 + Son x 40 + Chúc phúc đan x 60 + Hồn Thần Triệu Vân x3

- Tích nạp 15000 vàng: Quân công 20000 + Son x 80 + Chúc phúc đan x 80 + Hồn Thần Triệu Vân x4

- Tích nạp 25000 vàng: Quân công 40000 + Son x 120 + Chúc phúc đan x 100 + Hồn Thần Triệu Vân x5

- Tích nạp 40000 vàng: Quân công 65000 + Son x 150 + Chúc phúc đan x 130 + Hồn Thần Triệu Vân x6

- Tích nạp 55000 vàng: Quân công 70000 + Son x 300 + Chúc phúc đan x 150 + Chân Cơ x1

- Tích nạp 60000 vàng: Quân công 100000 + Giáp Thiên Tôn x1 

 

Tích tiêu nhận son 

Thời gian: 00h00 ngày 15/07/2017 đến 23h59 ngày 16/07/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000

- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000

- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.000

- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000

- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000

- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000

- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000

- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000

- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

 

Nạp đơn giá nhận Thần Tướng

Thời gian: 00h00 ngày 15/07/2017 đến 23h59 ngày 15/06/2017 

Phạm Vi: s1 đến S85

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận Hồn Cuồng Bàng Thống x4

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận Hồn Cuồng Bàng Thống x5

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận Hồn Cuồng Bàng Thống x6

Nạp đơn giá: 3000 vàng nhận Hồn Cuồng Bàng Thống x7

 

Quà ưu đãi

Thời gian: 00h00 ngày 16/07/2017đến 23h59 ngày 16/07/2017

Phạm Vi: s1 đến S87

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận 600 vàng

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận 1300 vàng

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận 1600 vàng

Nạp đơn giá: 1800 vàng nhận 2100 vàng

Tags: