Chuỗi sự kiện ưu đãi tuần mới đã bắt đầu

Chuỗi sự kiện ưu đãi tuần mới đã bắt đầu

Tích nạp nhận vàng

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

1.Tích nạp đạt 150 vàng: Vàng x100, Quân công x5000, Bạc x10.000 + Chân khí đan x10 + Hồn Mã Siêu x1

2.Tích nạp đạt 1000 vàng: Vàng x300, Quân công x15.000, Bạc x30.000 + Chân khí đan x15 + Hồn Mã Siêu x2

3.Tích nạp đạt 2000 vàng: Vàng x500, Quân công x20.000, Bạc x100.000 + Chân khí đan x25 + Hồn Mã Siêu x3

4.Tích nạp đạt 5000 vàng: Vàng x2.000, Quân công x30.000, Bạc x200.000 + Chân khí đan x45 + Tinh Khí đan x5 + Hồn Mã Siêu x3

5. Tích nạp đạt 10000 vàng: Vàng x3000, Quân công x40.000, Bạc x300.000 + Chân khí đan x45 + Tinh Khí đan x10 + Hồn Mã Siêu x4

6. Tích nạp đạt 20000 vàng: Vàng x5.000, Quân công x50.000, Bạc x500.000 + Chân khí đan x55 + Tinh Khí đan x15 + Hồn Mã Siêu x4

7. Tích nạp đạt 35000 vàng: Vàng x9.000, Quân công x60.000, Bạc x600.000 + Chân khí đan x80 + Tinh Khí đan x25 + Hồn Mã Siêu x5

8. Tích nạp đạt 55000 vàng: Vàng x13.000, Quân công x70.000, Bạc x700.000 + Linh Khí đan x2 + Tinh Khí đan x35 + Hồn Mã Siêu x6

9. Tích nạp đạt 65000 vàng: Vàng x23.000, Quân công x80.000, Bạc x800.000 + Linh Khí đan x5 + Tinh Khí đan x50 Hồn Mã Siêu x7

10. Tích nạp đạt: 70000 vàng: Ngựa tuyệt ảnh x1+ Trương Tinh Thái x1

 

 

Thần tướng thời hạn

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia "Thần tướng thời hạn" có cơ hội nhận được thần tướng dũng mãnh.

- Top 1: Đan chúc phúc*80 + Son*300 + chiến hồn level 11*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x2 + Chiếu Dạ

Ngọc Sư Tử x1

- Top 2:Đan chúc phúc*60 + Son*200 + chiến hồn level 10*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x2

- Top 3:Đan chúc phúc*40 + Son*150 + chiến hồn level 9*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x1

-  Top 4-10:Đan chúc phúc*20 + Son*60 + chiến hồn level 8*2 + tướng 6 sao tự chọn (không chọn quốc gia khác) x1

- Top 11-20:Đan chúc phúc*10 + Son*50 + chiến hồn level 7*2

- Top 21-30:Đan chúc phúc*10 + Son*40 + chiến hồn level 6*2

- Top 31-50:Đan chúc phúc*10 + Son*30 + chiến hồn level 6*1

 

 

Nạp đơn giá nhận Bảo Rương 

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mỗi mốc tối đa nạp nhận 2 lần. Mau mau tham gia!

- Nạp đơn giá 300 Vàng:  Rương chúc phúc *2 + Rương Son *2

- Nạp đơn giá 600 Vàng:  Rương chúc phúc *3 + Rương Son *4

- Nạp đơn giá 1200 Vàng:  Rương chúc phúc *4 + Rương Son *6

- Nạp đơn giá 3000 Vàng:  Rương chúc phúc *5 + Rương Son *8

 

 

Nạp đơn giá nhận Bảo Rương

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mỗi mốc tối đa nạp nhận 2 lần. Mau mau tham gia!

- Nạp đơn giá 300 Vàng:  Rương tẩy binh phù *2

- Nạp đơn giá 600 Vàng:  Rương tẩy binh phù *4

- Nạp đơn giá 1200 Vàng:  Rương tẩy binh phù *6

- Nạp đơn giá 3000 Vàng:  Rương tẩy binh phù *8

 

 

Quà ưu đãi

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận 600 vàng

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận 1300 vàng

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận 1600 vàng

Nạp đơn giá: 1800 vàng nhận 2100 vàng

 

 

Tích nạp nhận Thần Đan

 

Phạm Vi: S1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

Tích nạp 100 vàng:Rương bạc*1 + Chìa bạc*1 + Thiên Mệnh Đan*5

Tích nạp 500 vàng:Rương vàng*2 + Chìa vàng*2 + Thiên Mệnh Đan*10 + Hồn Thần Triệu Vân x1

Tích nạp 1000 vàng:Bạc 50.000 + Thằng cấp đan 30 + Thiên Mệnh Đan*15 + Hồn Thần Triệu Vân x1

Tích nạp 2000 vàng:Bạc 70.000 + Thằng cấp đan 50 + Thiên Mệnh Đan*25 + Hồn Thần Triệu Vân x2

Tích nạp 4000 vàng:Bạc 100.000 + Thằng cấp đan 70 + Thiên Mệnh Đan*30 + Hồn Thần Triệu Vân x3

Tích nạp 8000 vàng:Bạc 200.000 + Thằng cấp đan 100 + Thiên Mệnh Đan*35 + Hồn Thần Triệu Vân x3

Tích nạp 15000 vàng:Bạc 300.000 + Thằng cấp đan 130 + Thiên Mệnh Đan*40 + Hồn Thần Triệu Vân x4

Tích nạp 25000 vàng:Bạc 400.000 + Thằng cấp đan 160 + Thiên Mệnh Đan*55 + Hồn Thần Triệu Vân x5

Tích nạp 35000 vàng:Bạc 500.000 + Thằng cấp đan 200 + Thiên Mệnh Đan*80 + Hồn Thần Triệu Vân x5

Tích nạp 45000 vàng:Bạc 700.000 + Thằng cấp đan 250 + Thiên Mệnh Đan*100 + Hồn Thần Triệu Vân x6

Tích nạp 55000 vàng:Bạc 800.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*110 + Hổ Trương Liêu x1

Tích nạp 70000 vàng:Bạc 900.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*120 + Tú Nữ Võ Tắc Thiên x1

 

 

Tích tiêu phí nhận son

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000

- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000

- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000

- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000

- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000

- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000

- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000

- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000

- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

 

 

Nạp đơn nhận Siêu Thần Tướng

 

Phạm Vi: s1 đến S83

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia. Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 2 lần.

- Nạp đơn giá 300 vàng: Hồn Quỷ Quách Gia x4

- Nạp đơn giá 600 vàng: Hồn Quỷ Quách Gia x5

- Nạp đơn giá 1200 vàng: Hồn Quỷ Quách Gia x6

- Nạp đơn giá 3000 vàng: Hồn Quỷ Quách Gia x7

 

 

Nạp đơn giá nhận Hồn

 

Phạm Vi: từ S1 đến S80

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mỗi mốc được nạp nhận tối đa 2 lần. Mau mau tham gia

- Nạp đơn giá 300 vàng: Nhận hồn Vương Dị x4

- Nạp đơn giá 600 vàng: Nhận hồn Vương Dị x5

- Nạp đơn giá 1200 vàng: Nhận hồn Vương Dị x6

- Nạp đơn giá 3000 vàng: Nhận hồn Vương Dị x7

 

Tích nạp nhận Chúc Phúc

Phạm Vi: S1 đến S83
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích nạp 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Chúc phúc đan x 5
- Tích nạp 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Chúc phúc đan x 10 + Hồn Hỗ Trương Liêu x1
- Tích nạp 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 15 + Chúc phúc đan x 15 + Hồn Hỗ Trương Liêu x1
- Tích nạp 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 25 + Hồn Hỗ Trương Liêu x2
- Tích nạp 4000 vàng: Quân công 5000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 40 + Hồn Hỗ Trương Liêu x3
- Tích nạp 8000 vàng: Quân công 10000 + Son x 40 + Chúc phúc đan x 60 + Hồn Hỗ Trương Liêu x3
- Tích nạp 15000 vàng: Quân công 20000 + Son x 80 + Chúc phúc đan x 80 + Hồn Hỗ Trương Liêu x4
- Tích nạp 25000 vàng: Quân công 40000 + Son x 120 + Chúc phúc đan x 100 + Hồn Hỗ Trương Liêu x5
- Tích nạp 40000 vàng: Quân công 65000 + Son x 150 + Chúc phúc đan x 130 + Hồn Hỗ Trương Liêu x6
- Tích nạp 55000 vàng: Quân công 70000 + Son x 300 + Chúc phúc đan x 150 + Chân Cơ x1
- Tích nạp 60000 vàng: Quân công 100000 + Giáp Thiên Tôn x1

 

Tích tiêu luyện đồ 

Phạm Vi: s1 đến S83
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu 150 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5
- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 10.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x1
- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 15.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x2
- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 20.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x2
- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 30.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x3
- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 40.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x3
- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 50.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x4
- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 60.000 + Hồn Lữ Khởi Linh x5
- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 80.000 + Bảo vật exp đỏ x1
- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 100.000 + Bảo vật exp đỏ x2

 

Nạp đơn giá nhận Hồn

Phạm Vi: từ S1 đến S83
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mỗi mốc được nạp nhận tối đa 2 lần. Mau mau tham gia
- Nạp đơn giá 300 vàng: Nhận hồn Mưu Đặng Ngải x4
- Nạp đơn giá 600 vàng: Nhận hồn Mưu Đặng Ngải x5
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Nhận hồn Mưu Đặng Ngải x6
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Nhận hồn Mưu Đặng Ngải x7

Tags: