Tích tiêu luyện Tướng

Tích tiêu luyện Tướng

 

Phạm Vi: s1 đến S73

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

- Tích tiêu 100 vàng: nhận lại 10.000 bạc + Đan thăng cấp x20

- Tích tiêu 500 vàng: nhận lại 20.000 bạc  + Đan thăng cấp x40 + Quân công x 10.000

- Tích tiêu 1000 vàng: nhận lại 30.000 bạc + Đan thăng cấp x50 + Quân công x 20.000

- Tích tiêu 5000 vàng: nhận lại 60.000 bạc + Đan thăng cấp x70 + Quân công x 30.000

- Tích tiêu 10000 vàng: nhận lại 120.000 bạc + Đan thăng cấp x90+ Quân công x 40.000

- Tích tiêu 20000 vàng: nhận lại 200.000 bạc + Đan thăng cấp x130 + Quân công x 50.000

- Tích tiêu 45000 vàng: nhận lại 400.000 bạc + Đan thăng cấp x150 + Quân công x 60.000

- Tích tiêu 55000 vàng: nhận lại 600.000 bạc + Đan thăng cấp x190 + Quân công x 80.000

- Tích tiêu 65000 vàng: nhận lại 1.000.000 bạc + Đan thăng cấp x230 + Quân công x 100.000

Tags: